12 Oktober 2017

Regeerakkoord: ‘Terugleversubsidie alternatief voor salderingsregeling’

Volgens het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd.

Achtergrond van de maatregel om de salderingsregeling aan te passen is het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen. Dat is ambitieuzer dan de Europese verplichting die ‘Parijs’ Nederland oplegt. Dit betekent een extra CO2-reductie van 56 megaton. 1 megaton moet hierbij gerealiseerd worden door de uitrol van extra zonne-energieprojecten. Een zelfde besparing is weggelegd voor energiezuinige verlichting en 4 megaton voor extra wind op zee. Het sluiten van de kolencentrales levert 12 megaton op.

 

Terugleversubsidie per 2020
Over het salderen is in het regeerakkoord het volgende te lezen: ‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.’

 

Op verzoek van de informateur heeft het Centraal Planbureau (CPB) het beleidspakket van de coalitiepartijen doorgerekend. De doorrekening heeft als uitgangspunt de maatregelen van de financiële bijlage van het regeerakkoord die de informateur het CPB heeft aangeleverd. Over de salderingsregeling schrijft het CPB: ‘De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.’

 

Half september organiseerde het ministerie van Economische Zaken nog een bijeenkomst over de toekomstige stimulering van zonnestroom. Hierbij kwamen alle stakeholders in het salderingsdossier bijeen en daar werd nog eens benadrukt dat de sector een duidelijke voorkeur heeft voor een terugleververgoeding als opvolger van de salderingsregeling. Daar lijkt het nieuwe kabinet nu dus gehoor aan te gaan geven.

 

Bron: Solar Magazine

 

 


 Weer Asbest eraf? Zon erop! voor Zuid-Holland

Weer Asbest eraf? Zon erop! voor Zuid-Holland

 

27 juli, 2017 door Zonnepanelen

 

In Zuid-Holland kunnen agrariërs en andere eigenaren met een groot dak weer subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbest en het plaatsen van zonnepanelen. De dakeigenaar krijgt € 80,- per kWpiek als hij tenminste 40 kWpiek aan zonnepanelen plaatst.

 

Vanaf 2024 geldt er een verbod op asbestdaken. De provincie Zuid-Holland stelt de subsidie open tot 2023. De subsidie wordt verstrekt als de asbesthoudende dakbedekking ten hoogste 12 maanden voor aanvraag van de subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden. Het totale oppervlak te plaatsen zonnepanelen mag niet groter zijn dan het oppervlak van het asbestdak dat verwijderd is.

 

Naast deze subsidie is er nog steeds de overheidssubsidie van € 4,5 per m2 voor het verwijderen van asbestdaken.

 

bron: Provincie Zuid-Holland

 


Salderen met zonnepanelen: definitief tot 2023

datum: 14-07-2017

Salderen is het terugleveren van stroom die is opgewekt door (eigen) zonnepanelen. Op dit moment is het terugleveren van zelf opgewekte stroom kosteloos. Het was lang onduidelijk wat de toekomst van deze salderingsregeling is. Minister Kamp heeft nu bevestigd dat de huidige salderingsregeling in ieder geval tot 2023 blijft.

 

Aanschaf zonnepanelen

 

De hele essentie van de salderingsregeling is het stimuleren van zonnepanelen. Door de salderingsregeling in ieder geval nog 6 jaar door te trekken hebben aanschaffers van de panelen nog de tijd om de kosten terug te verdienen. Deze periode staat in verband met de komst van de slimme meter. In 2023 moet elk huishouden voorzien zijn van een slimme meter waarmee het niet meer mogelijk is op de ‘oude manier’ elektriciteit terug te leveren aan het net. (Doordat de teller met een traditionele meter echt terugloopt).

 

Twee toekomstopties

 

Minister Kamp schetst dat er na 2023 twee opties zijn:

 

1. Er komt een terugleversubsidie per geleverde kWh aan het net (bovenop de vergoeding die wordt ontvangen van de energieleverancier)

 

2. Eenmalige investeringssubsidie bij aanschaf van zonnepanelen

 

Voor beide opties is het noodzakelijk een slimme meter te hebben, volgens minister Kamp. Daarbij zijn er verschillende partijen die baat hebben bij 1 van de twee opties. Partijen uit de markt hebben graag optie 1 terwijl bijvoorbeeld partijen die aan energieopslag doen meer baat hebben bij optie 2.

 

Welke optie het wordt laat minister Kamp over aan het nieuwe kabinet.

 


De doorbraak van duurzaamJA Solar boekt record omzet Q3- 2015

lees meer…


 

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Vanaf januari 2016 is er subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen door sportverenigingen en sportstichtingen aangesloten bij NOC*NSF met een sportaccommodatie. Een aanvraag voor subsidie voor zonnepanelen kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016 vanaf 09.00 uur. Als jouw vereniging hiervan gebruik wil maken is het aan te raden dan al een actuele offerte van ons paraat te hebben en een werkende DigiD te regelen, de subsidiepot is beperkt! De subsidie is alleen voor materiaalkosten en bedraagt voor sportverenigingen 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Het minimale investeringsbedrag aan materiaalkosten moet bij sportverenigingen €10.000 bedragen en bij stichtingen €20.000 bedragen om hiervoor in aanmerking te komen.

Voor details en aanvraagprocedure zie deze pagina van de Rijksoverheid. Bel of mail ons tijdig voor een offerte!


 

Universiteit Utrecht en Merosch presenteren resultaten onderzoek aanpassing salderingsregeling

 

 

Merosch heeft samen met de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar het effect van aanpassing van de salderingsregeling op de businesscase van Nul-Op-de-Meter-woningen.

 

In het voorjaar van 2016 zal er een congres plaats vinden over de toekomst van Nul-Op-De-Meter (NOM-)woningen waar ook het onderwerp salderen behandeld zal worden. ‘Een mogelijke afschaffing kan grote gevolgen hebben voor de energiekosten van NOM-woningen en daarmee de (financiële) haalbaarheid van dit soort zeer energiezuinige woningen’, schrijven de onderzoekers van Merosch.

 

Merosch heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van een (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling en de (technische) alternatieven om de negatieve gevolgen hiervan te minimaliseren. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rijswijk, Stedin, Energiesprong, Dura Vermeer, KlimaatGarant en de Universiteit Utrecht.

 

Binnen het onderzoek is er aan de ene kant gekeken naar de financiële effecten van (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling voor de businesscase van NOM woningen. Aan de andere kant is er gekeken naar drie technologische aanpassingen om deze financiële effecten te verminderen. Dit zijn: elektriciteitsopslag, vraagsturing met de warmtepomp en een andere oriëntatie van de zonnepanelen. Voor alle drie de oplossingen zijn de financiële en energetische effecten doorgerekend en er is bekeken welke oplossingen het beste toegepast kunnen worden. Ook is er berekend wat de extra kosten zijn voor de businesscase bij (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling, zelfs wanneer deze technologische oplossingen geïmplementeerd worden. Hierbij is gebruik gemaakt van gemeten energiegebruik in NOM-woningen in RijswijkBuiten.

 

De business case van het NOM-concept zal volgens de onderzoekers bij volledige afschaffing van de salderingsregeling zelfs met technologische verbeteringen en kostenverlaging slechter af zijn dan met de huidige salderingsregeling. De onderzoekers: ‘Dit geldt voor het concept in RijswijkBuiten en zal in nog grotere mate gelden voor andere NOM-concepten die meer zonnepanelen toepassen. Voor de overheid is het van belang om met een aanpassing van de salderingsregeling NOM-concepten niet de kop in te drukken, aangezien deze concepten zowel helpen bij het verminderen van de energievraag als bij het duurzaam produceren van energie. Daarnaast zijn NOM-concepten vaak innovatief op het gebied van techniek en financieringsconstructies en lopen ze ver vooruit op de regelgeving omtrent energiegebruik in de woningsector.’

 

Om NOM-concepten te ondersteunen heeft de overheid volgens de onderzoekers een aantal alternatieven voor aanpassing van de salderingsregeling die dit concept ‘minder competitief nadeel geven’ ten opzichte van reguliere woningen:

 

  • Uitstellen van afschaffing: door deze optie krijgt de techniek langer de tijd om goedkoper te worden. Dit zorgt voor een betere uitgangspositie van het concept. Nadeel is dat huishoudens voor een langere periode niet worden gestimuleerd om minder aan het net terug te leveren en dat het de ontwikkeling van een markt voor (lokale) elektriciteitsopslag tegenhoudt.
  • Salderingsgrens verlagen: op dit moment wordt saldering gemaximeerd op het jaarlijks gebruik van woningen, dit kan naar een lagere hoeveelheid kilowattuur bijgesteld worden. Echter geeft dit voor grotere systemen met meer terug levering onevenredig meer nadeel dan voor kleinere systemen.
  • Salderingsvergoeding verlagen: er kan een middenweg gevonden in de salderingsvergoeding tussen de consumentenprijs en marktprijs. Het onderzoek heeft deze optie ook doorberekend voor een extra vergoeding van 0,075 per kilowattuur bovenop de marktprijs.

Een goede analyse en verdere verdieping van mogelijke alternatieven voor afschaffing van de salderingsregeling is volgens de onderzoekers noodzakelijk.

 

Het volledige Engelse rapport is hier te downloaden.

 


Regelgeving rond salderen in Nederland

 

Salderen: U levert opgewekte elektriciteit dat zelf is opgewekt op het dak van uw huis of schuurtje terug aan het net (ook wel salderen achter de meter genoemd). De hoeveelheid terug geleverde elektriciteit trekt uw energiebedrijf af van de hoeveelheid die u heeft verbruikt. Zie ook: http://www.consuwijzer.nl/energie/duurzame-energie/teruglevering/wat-is-salderen

 

Salderen zeker tot 2020, daarna adequate overgang
Minister Kamp heeft, op verzoek van Holland Solar, een expliciete uitspraak gedaan in de tweede kamer over de toekomst van het salderen in de tweede kamer. Salderen zal wettelijk recht blijven tot in ieder geval 2020. Daarna zal een goede overgangsregeling komen. Een nieuwe regeling zal vanaf 2017 ontwikkeld worden en in 2020 ingaan. Het uitgangspunt blijft dat zonnepanelen financieel aantrekkelijk blijven, ook na 2020. Holland Solar zal komende jaren, samen met leden en andere belanghebbenden, hard werken aan een goede oplossing voor de branche.

 

Afgelopen tijd leven veel vragen in de markt over de toekomst van het salderen als wettelijk recht. Minister Kamp van Economische Zaken heeft laten weten dat vanaf 2017 een versobering komt op het salderen. Hij heeft salderen als “overstimulering” bestempeld en suggereert vervangende mogelijkheid van een “verlaagde energiebelasting” voor zelfopgewekte kWh-en. Dit zal tussen 2017 en 2020 vorm moeten krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat zonnepanelen financieel rendabel blijven. Holland Solar zal zich hier uiteraard fors mee bemoeien en leden hierover raadplegen en informeren.
De uitspraak van de Minister dat salderen niet mag als de installatie niet voor “eigen risico en rekening”1 is, is inmiddels teruggeroepen door de Eerste Kamer. Er is een lobby ontstaan, waar Holland Solar ook aan heeft bijgedragen, die heeft geleid tot terugroepen van de minister door Eerste Kamer.

 

Salderen en “ontzorgconstructie”
De Minister heeft een duidelijke uitspraak gedaan over de zogenaamde “ontzorgconstructie”, waarbij installaties op eigen dak in bezit blijven van een marktpartij en de opbrengst in kWh met de klant afgerekend worden. Deze constructie is wettelijk niet verenigbaar met het salderingsrecht. De productie eenheid dient voor eigen rekening en risico te zijn van degene die saldeert. Klanten die een lease constructies aangaan, waarbij de afrekening niet op basis van kWh plaatsvindt, maar op basis van een geldbedrag mogen echter wel salderen. Dan is er namelijk wel sprake van eigen rekening en risico. Daarnaast mogen huurders van woningcorpaties wel blijven salderen.

 

Minister Kamp brengt positieve boodschap over salderen, juli 2014
De onduidelijkheid over het salderen lijkt de baan. Dit betekent dat kopers zich geen zorgen meer hoeven te maken over de rentabiliteit van gekochte zonnepanelen. Minister Kamp heeft in heldere formulering aan de Tweede Kamer gemeld dat het salderen gehandhaafd zal blijven. De salderingsregeling is een goede en eenvoudige regeling die duurzaam decentrale opwekking goed stimuleert, stelt hij. Minister Kamp adviseert de kamer hier zeker aan vast tot houden tot 2020. Wel stelt hij dat de salderingsregeling erg royaal is en in 2017 geëvalueerd zou moeten worden. Hij stelt voor dat er een nette overgangsregeling vanaf 2020 zou moeten komen. Hiervoor is ruim draagvlak in de Kamer. Holland Solar is verheugd dat de Minister dit zo onomwonden heeft gesteld. Dit is mede gebeurd door inspanning van Duurzame Energie Koepel, i.s.m. Holland Solar en een actieve groep van haar leden. Holland Solar zal proactief input leveren over de gewenste nette overgangsregeling voor na 2020.We houden de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

5000 kWh grens
Per 1 januari 2014 is de 5000 kWh grens komen te vervallen. Dit betekent dat mensen die meer dan 5000 kWh willen salderen, dat gewoon kunnen. Ook kan per 1 januari 2014 de VVE onbeperkt salderen op de algemene aansluiting (gebruikt voor algemeen gebruik voor bijvoorbeeld lift en verlichting) als zij tot de 3*80 A aansluiting hebben. Dit kon voorheen niet. Het huishoudelijk gebruik van de leden van de vereniging kunnen echter niet op deze wijze salderen.

De redenen die aangevoerd worden voor het “aanvallen” van het salderingsrecht zijn overstimulering (in samenhang met lagere prijzen) en kosten van van het balanceren van het elektriciteitsnet. Voor branchegenoten is het belangrijk te weten dat:

 

  • Een regeling op basis van een korting op de energiebelasting alleen mogelijk is als gebruik- en teruglevering gemeten worden. De analoge meter moet dan dus in heel Nederland vervangen zijn door de slimme meter, of tenminste door een digitale meter met teruglever-registratie.

 

1Ook wel “het ontzorgmodel” genoemd waar een derde eigenaar is van de installatie op iemands dak.

 

Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (Postcoderoosregeling)

september 2015
Per 1 januari 2014 kwamen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van toen 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen.
De korting van 7,5 cent per kWh wordt nu verhoogd naar 9 cent per kWh, en wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. In een eerder fase waren al andere aanpassingen aan de regeling gedaan, zoals het vervallen van de plicht voor een tweede aansluiting, het openstellen voor de regeling voor het MKB en het vervallen van de dubbele BTW.

 

Terugleververgoedingen per Energieleverancier

 

Buiten de salderingsregeling is uw stroomleverancier niet verplicht om 0,23 euro per kWh te vergoeden. De vergoeding bedraagt dan minimaal slechts 0,08 euro per kWh. U vindt een overzicht van de vergoedingen per energieleverancier op de energievergelijker

 


Solar Trendrapport 2015: zonne-energiesector voorstander van behoud salderen

 

 

De zonne-energiesector is in meerderheid voorstander van het behoud van salderen. Toch is de sector niet onwillig hierover in gesprek te gaan met de minister. Dit blijkt uit het Solar Trendrapport 2015.

 

Het argument dat ‘salderen onhoudbaar is’, gaat er bij veruit de meeste van de respondenten niet in. Dat is immers een keuze en geldt voor veel meer regelingen. De salderingsregeling zou volgens de respondenten in ieder geval tot minimaal 2023 moeten lopen (gelijk met het Energieakkoord). Daarbij wordt opgemerkt dat er ná 2023 een overgangsregeling moet komen, zodat investeringen die gedaan zijn voor 1 januari 2023 niet verloren gaan.

 

 


 

De BTW terugvragen op de aankoop en installatie van zonnepanelen blijft de komende jaren mogelijk volgens het Belastingplan 2015.

 

 

Op basis van het Arrest Fuchs van 20 juni 2013 is het voor particulieren mogelijk om de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vragen. De BTW is een Europese belasting, Nederland kan deze wet niet eenzijdig aanpassen, ook al zouden ze dat graag willen. In het belastingplan jaar 2015 staat nu dat Nederland het terugvragen van de BTW op zonnepanelen accepteert, en de kosten die de teruggave van de BTW van de zonnepanelen  compenseert door het deels verlagen van de korting voor de energiebelasting bij particuliere huishoudens. Daaruit blijkt dat de teruggave van BTW op zonnepanelen voor de komende jaren mogelijk blijft.

 

 

“Belastingplan 2015:

Arrest Fuchs

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) arrest gewezen in de zaak Fuchs.

Op grond van dit arrest zijn particuliere eigenaren van zonnepanelen die de opgewekte energie tegen een vergoeding leveren aan het elektriciteitsnet, belastingplichtig voor de btw. Zij gelden daarmee als ondernemer voor de btw.

Door het met btw-ondernemerschap gepaard gaande recht op aftrek van btw en de werking van de kleine ondernemersregeling heeft dit arrest een budgettaire derving tot gevolg. Om de derving als  gevolg van het arrest te dekken, zal de vaste belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie (nu € 318,62) stapsgewijs worden verlaagd en de belastingvermindering voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie (nu € 119,62) worden afgeschaft. Deze dekking uit de belastingvermindering in de energiebelasting komt bovenop de dekking voor de hiervoor genoemde uitbreiding van de vrijstelling voor zelfopwekking naar de huursector.”

 


BTW TERUG VRAGEN OP ZONNEPANELEN

 

Brochure BTW Teruggave

 

Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op zijn woning heeft laten monteren is in principe ondernemer voor de BTW, indien de energie ook wordt teruggeleverd aan het net. De BTW op aanschaf en montage van de zonnepanelen kan de particuliere BTW ondernemer dus van de Belastingdienst terug vragen. Wel moet u in 2013 ook BTW betalen over de opgewekte stroom. Dit bedrag valt in het niet bij de teruggave van BTW die u kunt krijgen.

 

Op deze site vindt u meer informatie over BTW en zonnepanelen en hoe u de BTW kunt terug vragen. Vul hiernaast de kosten voor de zonnepanelen en montage in, dan wordt berekend hoeveel BTW u op de aanschaf terug kunt krijgen.

 


 

OOK IN  2015 RECHT OP BTW TERUGGAVE

 

In 2015 heeft u ook recht op teruggave van BTW over de aanschaf van uw zonnepanelen. Het is mogelijk de Belastingdienst de teruggaaf van BTW in de toekomst gaat beperken, maar er zijn nog geen aanwijzingen voor dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

 

Als u van plan bent om zonnepanelen aan te gaan schaffen, adviseren wij u dit toch zo snel mogelijk te doen, om de teruggave van BTW zeker te stellen.

 

Voor teruggave van BTW op in 2014 aangeschafte zonnepanelen kunt u het contactformulier op deze website gebruiken of via de onderstaande button.

 

Alles bij de Belastingdienst geregeld krijgen is echter veel werk en er kunnen eenvoudig (communicatie) problemen of fouten ontstaan.

 

Wij hebben Van der Zwet Accountants en Adviseurs een gerenommeerd belastingadvieskantoor te Lisse bereid gevonden om voor € 149,95 uw BTW-aangifte te verzorgen. Inclusief aanmelding en afmelding als ondernemer.

 

Wilt u de teruggaaf door Van der Zwet Accountants en Adviseurs laten verzorgen, klik dan hier. Zij zijn geregeld in overleg met de Belastingdienst.

 

Dat scheelt u veel kopzorgen.

 

 


 

 

FAQ

1.      Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?

 

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen tot (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

 

2.      Wanneer is sprake van een vergoeding?

 

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

 

3.      Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

 

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

 

4.      Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

 

Dat hangt af van de situatie:

Situatie A. U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

 

Situatie B. U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

 

5.      Waarover ben ik BTW verschuldigd?

 

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Voor u geldt dat de verschuldigde BTW in 2013 te verwaarlozen is in verhouding tot de terug te vragen BTW. Voor komende jaren hoeft u ook niets meer te betalen.

 

6.      Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

 

Voor u geldt dat u eenmalig de BTW kunt terugvorderen en dat u daarna geen BTW-aangiftes meer hoeft te doen.

 

7.      Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

 

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

 

8.      De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

 

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

 

9.      Moet er iets in mijn aangifte Inkomstenbelasting worden vermeld?

 

Nee, dat hoeft niet. De BTW staat los van de Inkomstenbelasting.

 

10.  Kan ik de BTW ook terugvragen indien ik de zonnepanelen huur?

 

Nee, u kunt alleen verzoeken om teruggave van de BTW indien u uw zonnepanelen gekocht heeft.

 

11.  Ik verbruik meer stroom dan dat ik teruglever. Krijg ik toch mijn BTW terug?

Ja. Hoewel u per saldo meer stroom gebruikt dan terug levert, zijn er altijd momenten dat u meer stroom terug levert. U voldoet daarom aan de voorwaarden om de BTW terug te kunnen vragen.

 

12.  Moet ik u betalen als ik de BTW toch niet terugkrijg?

 

Wij beoordelen vooraf of u in aanmerking komt voor de terug te vragen BTW. Als dit niet het geval is, hoeft u ons niets te betalen.